Archiwum tagów: visual basic

Visual Basic 2010 Express – dostęp do plików MS Excel

Na dzisiaj coś z innej beczki – podpinanie się przez własną aplikację w Visual Basic’u do pliku excel.

Na wstępie robimy drobny import:

[sourcecode language=”vb”]
Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel
[/sourcecode]

Reszta idzie w ten sposób:

[sourcecode language=”vb”]
Dim ExcelApp As Excel.Application
Dim ExcelWorkBook As Excel.Workbook
Dim ExcelWorkSheet As Excel.Worksheet
ExcelApp = New Excel.Application()

OpenFileDialog1.ShowDialog()

ExcelWorkBook = ExcelApp.Workbooks.Open(OpenFileDialog1.FileName)
ExcelWorkSheet = ExcelWorkBook.Worksheets(1)

‚Pokaz zawartosc komorki B2
MsgBox(ExcelWorkSheet.Cells(2, 2).value)

‚Nadpisz zawartosc komorki B2
ExcelWorkSheet.Cells(2, 2) = „http://www.it-guy.pl”

ExcelWorkBook.Close()
ExcelApp.Quit()
[/sourcecode]

VBA (Excel 2007) wczytywanie danych z zew. arkusza

Ku pamięci:

Załadowanie nazwy pliku:

[sourcecode language=”vb”]
Sub LoadExcelFile_Click()
Dim ExcelFile As Variant
ExcelFile = LoadFilename()
Cells(2, 6).Value = ExcelFile
End Sub
[/sourcecode]

dobieranie się do danych wewnątrz dodatkowego arkusza:

[sourcecode language=”vb”]
Sub CopyData()
Dim ExcelFile As Variant
Dim Excel_Sheet As Variant
Dim DataRange As Range

ExcelFile = Cells(2, 6).Value
Excel_Sheet = „Sheet1”
Set wbk = Workbooks.Open(Filename:=ExcelFile)

Set DataRange = wbk.Worksheets(Excel_Sheet).Range(„C455:C468”)
DataRange.Copy
‚………. i bawimy się dalej
End Sub
[/sourcecode]